Miljöanmälan

Så här ser vår miljöanmälan ut, som kan vara användbar som mall
för alla som på sitt fält gör mer än 100 flygrörelser per år,
som då är ett måste om man inte vill riskera böter.

reviderad: 03.04.04Anmälan enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och Förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (SFS 1998:899) om annan flygplats som inte omfattas av punkterna 63.23-1 
eller 75.224-1 i förordningen (avseende civil/militär flygplats med minst 1200 m banlängd).

Svenljunga/Bergsäter UL-flygplats

INNEHÅLL

1 Inledning
2 Svenljunga Flygplatsförening
3 Administrativa uppgifter
4 Ägar- och ansvarsförhållanden
5 Historik
6 Geografi
7 Beskrivning av flygplatsen
8 Beskrivning av aktörerna på flygfältet
8.1 Borås Ultralätt Flygklubb
8.2 Övriga
8.3 Gästande flygplan
9 Verksamhetsbeskrivning
9.1 Verksamhetsformer
9.2 Verksamhetens storlek
9.3 Trafikreglering
9.4 Trafikvarv
9.5 Bulleremission
10 Hantering av miljöfarliga ämnen
10.1 Flygdrivmedel
10.2 Fordonsdrivmedel
10.3 Oljor
10.4 Rengöringsmedel
10.5 Avisningsmedel för flygplan
10.6 Avisning av rullbanor, taxibanor och plattor
11 Miljökonsekvenser
11.1 Utsläpp till luft
11.2 Utsläpp till vatten
11.3 Buller
11.3.1 Buller och bullerutbredning
11.3.2 Flygvägar
11.3.3 Bebyggelse som påverkas
12 Miljöpolicy
13 Gjorda miljöförbättringar
14 Planerade miljöförbättringar
Bilagor

2000.10.24
Denna miljöanmälan är upprättad av
Igor Cronsioe, 070-556 32 75
Inledning

Denna miljöanmälan är uppbyggd efter den mall som framtagits och utgivits gemensamt 
av Luftfartsverket (LFV) och Kungliga Svenska Aeroklubb (KSAK). Luftfartsverket har 
att tillse att flygsäkerheten blir den högsta möjliga i Sverige. LFV´s direktiv för 
flygsäkerheten måste ha högsta prioritet för att bland annat inte stora miljömässiga 
konsekvenser t.ex. i form av haverier inträffar. Ansvarig för miljöanmälan är Svenljunga 
Flygplatsförening. Eftersom föreningens medlemmar är de som använder landningsbanan 
inlämnas härmed miljöanmälan för denna verksamhet. För begreppsförklaringar och 
definitioner hänvisas till bilagorna, vilka med fördel kan läsas före miljöanmälan 
om man inte är förtrogen med olika flygtekniska termer. 

Svenljunga Flygplatsförening

Svenljunga Flygplatsförening är sammaslutning av flygintreserade privatpersoner. 
De som flyger är medlemmar i Borås Ultralätt Flygklubb och en del har egna 
ultralätta flygplan. Ambitionen är att skapa normer för enkla UL-flygplatser. Området har 
iordningställts och anpassats till flygverksamhetens behov genom privata initiativ och 
med medgivande av markägaren. Rent flygoperativt är i princip alla öppna platser med 
en längd av ca 2-300 meter användbara för ultralätt flyg förutsatt att markägarens 
tillstånd har inhämtats. Denna anmälan är avsedd att vara prövande för framtida privata 
landningsbanor, på egen eller arrenderad mark. Sådana områden kan komma att överstiga 
100 rörelser per år, men då de ej innehåller någon infrastruktur enligt gängse normer för 
flygverksamhet torde de ej räknas som flygplatser. 

Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning:	Bergsäter 4.236			
Anläggningens namn:	Svenljunga/Bergsäter UL-flygplats
Besöksadress:		Bergsäters industriområde
Verksamhetsutövare:	Svenljunga Flygplatsförening
Utdelningsadress:	 	Bergsätersvägen 7
Postnummer och ort:	512 50 Svenljunga
Telefon:			0325 124 28
Kontaktperson:		Igor Cronsioe
Telefon:			070 556 32 75	
E-post:			info@archaid.se
Organisationsnummer:	866001 2132


Ägar- och ansvarsförhållanden

Marken ägs av Svenljunga kommun och arrenderas ut till flygplatsföreningen. 

Historik

Fältet har varit i bruk de två senaste åren och har tillkommit i takt med att ett 
antal närboende skaffat sig UL-certifikat och även egna ultralätta flygplan. 


Geografi

Banans läge är N 57o 29´02´´, E 13o 06´04´´.
Fältet är beläget på Bergsäter industriområde rakt syd om Svenljunga centrum och i 
förlängningen av den bebyggda delen av industriområdet och är i huvudsak åkermark och 
ligger väl avskärmat från bostads- och övrig bebyggelse. 

Beskrivning av flygfältet

Banan består av ett gräsfält, 20/02 (belägen ungefär i kompassriktning 200/20 grader) 
som är 325 meter långt och 25 meter brett och uppfyller de måttmässiga kraven enligt 
LFS 1980:9 Bilaga 3, sånärsom vad gäller banlängd (min. 500 m, vilket avser normalt 
privatflyg). 

 
Beskrivning av aktörerna på flygfältet

Borås Ultralätt Flygklubb är landets mest aktiva UL-klubb och har en stark tillväxt 
av nya medlemmar. Ett flertal medlemmar har egna flygplan, varav 4 hör hemma i Svenljunga. 
För dessa är behovet av en landningsbana på hemmaplan av stor betydelse och föreningens
målsättning är att medverka till en utveckling inom sjuhäradsbyggden med avseende på 
landningsbara utflyktsmål. Klubben har sin bas på Viareds Flygplats i Borås och utgör 
basen för UL-flyget med både utbildning och uthyrning av klubbflygplan.

Övriga

Som ett led i utvecklingen finns det intresse för att anlägga och bedriva kommersiell 
verksamhet I forma av import, service och underhåll av ultralätta flygplan i anslutning 
till fältet, vilket borde passa väl in i kommunens strävan att exploatera de obebyggda 
industritomterna.


Gästande flygplan

I och med att UL-flyget har utvecklats till en säker och välutrustad form av flygning 
är det redan flera exempel på gästande flygplan från andra delar av landet som besökt 
Svenljunga/Bergsäter UL-flygplats. 

Verksamhetsbeskrivning

Idag förekommer endast enstaka flygrörelser och en begränsad föreningsverksamhet. 
Målsättningen är att vara en del av UL-flygverksamheten i Sjuhäradsbyggden.

Verksamhetsformer

Normalt används fältet enbart av ultralätta flygplan upp till en maximal startvikt 
på 450 kg. Dessa lätta motorflygplan behöver oftast mycket begränsad startsträcka 
(under 100 meter). Därför kommer de oftast betydligt högre än andra flygplan innan 
de flyger över fältgränsen. Utöver vanliga start och landningar i samband med utflykter 
eller vid besök, som idag uppsakttas till minder än 100 rörelser per år, kan rena 
landningsövningar komma att öka, s.k studs och gå. Detta för att höja flygsäkerheten 
och piloternas skicklighet. 
    
Verksamhetens storlek

Flygverksamhetens omfattning uppskattas till 102 flygrörelser per år. Detta för att 
få denna miljöanmälan prövad och för att generellt undersöka möjligheterna att 
använda kommunal eller privat mark för UL-flyg i framtiden, utan begränsning av 
antalet flygrörelser.
 
Trafikreglering

Någon trafikledning förekommer ej, men flygplanen är utrustade för radiokommunikation.    

Trafikvarv

Normalt tillämpas s.k vänstervarv vid landning på de flesta flygplatser. 
För fältet på Bergsäter fungerar detta bra vid landning norr ifrån (bana 20) men för 
att undvika att flyga över bostadsområdet strax väster om fältet tillämpas högervarv 
vid inflygning från söder. Vid starter i båda riktningarna är det lämpligt att gå 
öster ut tills säker flyghöjd uppnåts.
 

Bulleremissioner
 
Ultralätta flygplan är generellt sätt mycket minder bulleralstrande än vanliga 
privarflygplan. I och med att den nyare generationen av UL-plan med fyrtaktsmotorer 
kommer att dominera, blir bullerförhållandena ännu mindre. Samtliga plan som hittills 
landat på Bergsäter ligger klart under de nivåer som faställts som gräns för 
bullervärden för UL-flygplan och för att få framföra dessa krävs ett giltigt 
miljövärdighetsbevis med uppgift om högsta uppmätta bullervärde för respektive 
flygplanstyp.


Hantering av miljöfarliga ämnen

Flygdrivmedel

Hantering av drivmedel förekommer ej på fältet. I den mån tankning görs, förekommer 
detta privat på område i fältets närhet och kan jämföras med att tanka sin bil eller 
moped från en reservdunk. 
 
Fordonsdrivmedel

Drivmedel till gräsklippare hanteras på samma sätt.
 
Oljor

Oljeprodukter till flygplanen hanteras ej i anslutning till fältet, men kan förekomma 
privat.
 
Rengöringsmedel

Som rengöringsmedel för flygplan används i huvudsak vatten, såpa och diskmedel men 
förekommer inte på fältet.

Avisningsmedel för flygplan

Förekommer ej.

Avisning av rullbanor, taxibanor och plattor

Förekommer ej.

Färger
Förekommer ej.

Miljökonsekvenser

Utsläpp till luft

Eftersom flygplanen som används på Bergsäter är utrustade med kolvmotorer av liknande 
typ som används i bilar eller gräsklippare blir störningen genom utsläpp till luften 
i stora drag på samma sätt som från övrig privat konsumtion av bilresor och trädgårdsarbete.
Detta orsakar givetvis en viss skada på miljön, men jämfört med mängden motorer som finns 
i bilar och motorredskap inom kommunen måste detta utsläpp anses vara mycket marginellt.

Utsläpp till vatten

Förekommer ej.


Buller

Buller och bullerutbredning

Buller som påverkar miljön utanför flygplatsområdet sker i huvudsak efter start i 
samband med stigning upp till ca 300 meters höjd. För att minimera detta buller 
används ett förfarande som ger så mycket stigning som möjligt över fältområdet 
eller över ej bebyggda områden. Nivåerna på det buller som finns utanför 
flygfältsområdet har inte mätts eller beräknats. Det finns skäl att anta att 
dessa inte kommer i närheten av de begränsningar som fastställts. Flygvägar

Flygvägarna som används innebär ingen överflygning av bostadsområden och är lagda 
så att minsta möjliga bullerpåverkan sker.


Bebyggelse som påverkas

De hus som kan överflygas under 300 meter i samband med starter ligger i banans 
förlängningar och utgörs i norr av kommunens förråd och dagcenter och i söder av 
ett skrotupplag.
    


Miljöpolicy

Generellt för användning av åkermark för privat ultralätt flyg

att utnyttja flygplanen så bränsleekonomiskt som möjligt
att tillvarata alla kemiska ämnen som kan tänkas användas i verksamheten
att utnyttja transporter som orsakar så få ingrepp som möjligt i naturen
att tillämpa förnuftiga start- och stigområden för att minimera buller
att undvika att utföra upprepade starter och landningar efter kl 1800 på lör- och söndagar
att sortera avfall i förekommande fall
att undvika att störa djur i dess naturliga miljö
att uppträda på ett kunnigt, ansvarsfullt och ödmjukt sätt i miljöfrågor 
att utnyttja alla tekniska lösningar för att minska bullretGjorda miljöförbättringar
 
Genom arbetet med fältet har området blivit en öppen och välskött parkmiljö och kan 
ses som en av de insatser som hjälper till att hålla landskapet öppet.


Planerade miljöförbättringar

Generell målsättning för flygning med privata ultralätt flygplan

att flyga bränslesnåla flygplan
att använda blyfritt bränsle
att flyga tystare
att vara aktsam om mark och natur
att ställa ultralättflyget till förfogande för
  miljöfrämjande verksamhet 

BILAGOR

ULTRALÄTT FLYG, Svenljunga Kommun, 99.11.16
MINIMIKRAV FÖR ENSKILD FLYGPLATS, LSF 1980:9
Karta över området
KSAK och Luftfartsverkets dokument 
"Verksamhetsbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning"